حبوبات از منابع مهم غذایی سرشار از پروتئین برای تغذیه به شمار می آید. ارزش بیولوژیکی پروتئین حبوبات به سبب دارا بودن بسیاری از اسید های آمینه ضروری در مقایسه با سایر منابع تامین کننده پروتئین بسیار بالا می باشد. با توجه به اهمیت این گروه از محصولات زراعی، همایش ملی حبوبات با هدف بررسی فرصت ها و چالش های فراروی تولید حبوبات در کشور از سال 1384 و به صورت دوسالانه برگزار گردیده است. با توجه به وجود قطب علمی حبوبات در گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پنجمین دوره این همایش در 7 اسفند ماه 1392 توسط قطب علمی حبوبات و با همکاری کلیه موسسات آموزشی و تحقیقاتی ذیربط برگذار شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1392-09-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1392-10-30
تاریخ شروع همایش
1392-12-07
تاریخ پایان همایش
1392-12-07

برگزار کنندگان

قطب علمی حبوبات
قطب علمی حبوبات

قطب علمی حبوبات گروه زراعت و اصلاح نباتات


حمایت کنندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران2

دانشگاه تهران2

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

انجمن علوم علفهای هرز2

انجمن علوم علفهای هرز2

انجمن علوم علفهای هرز

انجمن علوم علفهای هرز

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز2

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز2

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران2

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران2

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

700,000

ریال